Все новости
ПОЭЗИЯ
23 Октября 2019, 20:15

В очереди за телом. Часть вторая

Ян ПИХЕТА, авторизированный перевод с польского языка Азат КУЖИН Jan PICHETA, autoryzowane tłumaczenie z języka polskiego Azat KUZHIN w kolejce po ciało Главы из книги

ладонь отрезанная ищет прикосновения
dłoń odcięta szuka dotyku
быть
как этот кот
не обижать никого
прыгать на свою
тень на стене
или
ловить свой
хвост
być
jak ten kot
nie krzywdzić nikogo
skakać na swój
cień na ścianie
albo
łapać własny
ogon
беспокойство в покое
открытое окно
твои ромашки
в траве
niepokój w pokoju
otwarte okno
stokrotki twe
w trawie
кто я
по соседству с пчелами
куст белой розы
сушеный червь
kim jestem
w sąsiedztwie pszczół
krzak białej róży
wysuszona glista
колесо жизни
дедки – детки
koło życia
dziadziuś – dzidziuś
спустя годы
только прикосновение
лет/а
po latach
tylko dotyk
lata
Ухожу
жизнь уходит
вместе с отходами
odszedłem
życie odchodzi
wraz z odchodami
это уже конец
ах
стать растением
для отлива
to już jest koniec
ach
zostać roślinką
do odlewania
что связывает меня с жизнью
та же ветка
что в прошлом году
пожелтела
первой
co łączy mnie z życiem
ta sama gałąź
co w zeszłym roku
zżółkła
najpierw
весенний хайку
воробьи в форзиции
рука отрезанная
исчет прикосновения
haiku wiosenne
wróble w forsycjach
dłoń odcięta
szuka dotyku
Люка Синьорелли
дьявол
брошенный к дьяволу
еще до гагарина
и даже до лайки
он открыл невесомость
изобрел новый вид жестокости
ожидание в очереди за телом
он знал, насколько важно то
что незамечаемо каждый день
(собственные глаза)
не слышимо
(собственные уши)
не понимаемо
(совесть)
luca signorelli
diabeł
rzucony w diabły
jeszcze przed gagarinem
a nawet łajką
odkrył nieważkość
wymyślił nowy rodzaj okrucieństwa
czekanie w kolejce po ciało
wiedział jak ważne jest to
czego się na co dzień nie spostrzega
(własne oczy)
nie słyszy
(własne uszy)
nie rozumie
(sumienie)
Гора Иссы
(фрагменты)
Название «Гора Иссы» – это обращение к роману Чеслава Милоша. Лауреат Нобелевской премии Польши использовал имя японского поэта Хайку Кобаяши Иссы (1763–1828) и назвал его псевдонимом реку из своего романа “Долина Иссы”. Я придумал название, аппонируя Долине Милоша. Таким образом был создан заголовок моего тома «Гора Иссы», с которого Азат Кужин перевел несколько стихов. Гора, конечно же, Фудзи, самая высокая вершина Японии и источник художественного вдохновения. Моим следующим вдохновением была поэма Рышарда Крыницкого «Как я мог», посвященная Иссе. Выдающийся создатель Новой Волны подвергает Иссу метемпсихозу и превращает его в улитку, которая с Фудзи доползает до балкона поэта. Я написал около 100 стихов об Иссе, и я также превращаю Иссу в разных милых животных, о которых пишу в моих хайку. Исса в моем томе является не только персонифицированным животным, но также субъектом и героем, жертвой и исполнителем действий. Человеком пережившим и переживающим жизнь и т.д.
góra issy
(fragmenty)
Tytuł “góra issy” nawiązuje do powieści Czesława Miłosza. Polski noblista skorzystał z nazwiska japońskiego poety haiku Kobayashiego Issy (1763-1828) i nazwał jego pseudonimem rzekę ze swej powieści “Dolina Issy”. Ja wymyśliłem tytuł oponentny do Miłoszowej doliny. W ten sposób powstał tytuł mojego tomiku “góra issy”, z którego Azat Kuzhin przetłumaczył kilka wierszy. Górą jest oczywiście Fudżi, najwyższy szczyt Japonii i źródło artystycznych inspiracji. Moją kolejną inspiracją był poświęcony Issie wiersz Ryszarda Krynickiego “Jak mogłem”. Wybitny twórca Nowej Fali poddaje Issę metempsychozie i zamienia go w ślimaczka, który dociera z Fudżi na balkon poety. Ja napisałem o Issie około 100 wierszy i też zamieniam Issę w różne sympatyczne zwierzątka, o których pisał w swoich haiku. Issa jest jednak w moim tomie nie tylko personifikowanym zwierzęciem, lecz również podmiotem i bohaterem, ofiarą i sprawcą czynności. Człowiekiem doświadczonym i doświadczającym życia itd.
* * *
куда ты идешь
улиточка
на какой лист
слишком скользкий от поколений
* * *
gdzie się wybierasz
ślimaczku
na jaki liść
zbyt śliski od pokoleń
* * *
ты знаешь что issa
он уже достиг твоего пупочка
и перед ним еще лежит путь
* * *
czy wiesz że issa
trafił już na twój pępuszek
i teraz będzie musiał nadłożyć drogi
* * *
issa влюбился смертельно
в утреннем тумане
бедняга не знает
ее жестокости:
мимолетных свойств
* * *
issa zakochał się na zabój
w porannej mgle
biedak nie zna
jej okrucieństwa:
ulotnych właściwości
* * *
issa
это ты
тот гном
которого ищет отчаянная принцесса
мать дураков*
____________
* “Надежда – мать дураков”. Польская пословица.
* * *
isso
czy to ty jesteś
tym krasnoludkiem
którego poszukuje zrozpaczona królewna
matka głupich
* * *
присмотрелся я к issa
он был весь влажный
где-то потерялось его
любимое облако
плачь issa
это так важно
вечерний туман
* * *
przyjrzałem się issie
był cały wilgotny
gdzieś zapodział się jego
ulubiony obłok
płacz isso
to takie ważne
wieczorna mgła
* * *
не бойся issa
ведь крылья вырастут твои
скачи
* * *
nie bój się isso
przecież wyrosną ci skrzydła
skacz
* * *
issa верит что вновь
спустится утренний туман
ожидая чтобы кинуться в его объятия
от ponte della maddalena
не знает, что туман тогда
с удовольствием рассеется
* * *
issa wierzy w ponowne
zstąpienie porannej mgły
czeka żeby rzucić się w jej ramiona
z ponte della maddalena
nie wie że mgła się wtedy
z lubością rozstąpi
* * *
issa взбешен
хлестал бы твои сиськи бичем
но так чтобы не было больно бабочке
которая любит сидеть на них
* * *
issa jest wkurwiony
biłby bardzo mocno twe cycuszki pejczem
ale tak żeby nie bolało motyla
który lubi na nich przysiąść
* * *
когда issa ест борщ с ушками*
думает о ушках
одно немного больше другого
столько раз надкусывая понимал
что только это имеет смысл
мягкая начинка
неровные ушки
_______________
* ушки – мелкие пельмени и маленькие уши.
* * *
gdy issa je barszcz z uszkami
myśli o uszkach
jednym nieco większym niż drugie
tyle razy zagryzanym w poczuciu
że tylko to ma sens
miękkie nadzienie
nierówne uszka
* * *
на мою голень
прыгнул кузнечик
заблудился в ванной
он хотел улететь с ногой
в мир
Я стряхнул его
как старую мать
решительно
раз и навсегда
это был ты?
мой дорогой
isso
* * *
na moją łydkę
skoczył polny konik
zabłąkał się w łazience
pragnął odlecieć na nodze
w świat
strzepnąłem go
jak starą matkę
stanowczo
raz na zawsze
czy to byłeś ty
mój drogi
isso
* * *
когда я шел в темноте
трещали скорлупы
улиток под ногами
isso
сколько же
у тебя жизней
* * *
gdy szedłem po omacku
trzeszczały łamane
skorupy ślimaków
isso
ileż było twych
wcieleń
* * *
научились без тебя жить
isso
цветущая ветка
падающий лист
затоптанная бабочка
* * *
nauczyły się żyć bez ciebie
isso
kwitnąca gałąź
spadający liść
zdeptany motyl
Продолжение следует…
Часть первая
Читайте нас: